Current search

Filters

Total results: 7

Plangebied parkeergarage Gedempte Keizersgracht - Nieuwe Oosterstraat, Leeuwarden

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de oostzijde van de binnenstad van Leeuwarden. Het onderzoek was nodig in verband met de uitbreiding van een parkeergarage. In eerste instantie is een booronderzoek uitgevoer...

Rioolaanleg plangebied Markt-Kasteel te Coevorden

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

COMKOndanks de beperkingen van het onderzoek heeft de archeologische begeleiding van de rioolwerkzaamheden in de binnenstad van Coevorden waardevolle archeologische informatie opgeleverd. De waargenomen sporen en vondsten worden in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gedateerd. Ter hoogte...

Plangebied Johan Frisosluis, gemeente Súdwest Fryslân

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP-rapport 2923In opdracht van Provincie Fryslân heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau tussen 13 juni en 29 november 2013 een archeologische noodopgraving uitgevoerd in verband met de aanleg van een nieuwe sluis te Stavoren in de gemeente Súdwest Fryslân. Tijdens het onderzoek zijn arche...

Plangebied Dorpsstraat te Oudkarspel, gemeente Langedijk; archeologisch vooronderzoek: een karterend veldonderzoek (proefsleuven) en archeologische begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

LAOU3Dit archeologisch onderzoek is nodig in verband met de bouw van woningen. De voorgenomen bouwwerkzaamheden zouden de eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied kunnen verstoren tot op een diepte van ca 2,2 m -Mv (diepte parkeergarage). Er worden mogelijk ook heipalen...

Plangebied Schoenmakersperk en Groeneweg

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In de sleuf aan het Schoenmakersperk zijn dempinslagen en een beschoeiing uit de 19e eeuw aangetroffen, die behoren bij de voormalige stadsgracht. In de sleuf van de Groeneweg is een (afval)kuil uit de 17e eeuw en een ophogingslaag uit de Late Middeleeuwen waargenomen.

Rioolrenovatie in de Rivierenbuurt, gemeente Groningen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de natuurlijke bodemopbouw in het onderzoeksgebied grotendeels intact is. In de rioolsleuven zijn verschillende archeologische sporen en vondsten aangetroffen, daternd uit de Nieuwe tijd, Late Middeleeuwen, Late IJzertijd Vroeg Romeinse tijd en (ver...

Plangebied Hart van Kollum te Kollum

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat er in het plangebied archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aanwezig zijn. Het betreft ontginnningssporen, ophogingslagen en funderingen.