Current search

Filters

Total results: 15

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase, t.b.v. oever- en kadeproject Franekervaart, gemeente

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Verkennend booronderzoek ter plaatse van een oude huisplaats langs de Franekervaart (locatie 1, Van Harinxmakanaal-Franekervaart) en ter plaatse van de zuidelijke terpvoet van Wammert (locatie 2, Franekervaart - Wammert).

Inventariserend veldonderzoek t.b.v. verdiepingsslag FAMKE ter plaatse van 16 terpen in gemeente Harlingen (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/157In oktober 2010 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een inventariserend veldonderzoek, waarderende fase, uitgevoerd ter plaatse van een zestiental (veronderstelde) terplocaties binnen de gemeente Harlingen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve v...

Plangebied Medel 2 te Echteld, gemeente Neder-Betuwe

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend en karterend booronderzoek)RAAP-rapport 2551NBBMIn opdracht van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode van februari tot april 2012 een inventariserend veldonderzoek uit...

Onderzoekgebied Hallum - Merkla

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: geofysisch onderzoek en controleboringenGeofysisch en booronderzoek naar de stinswier Merkla of Markla.

BO en IVO-O oeverwerken locatie 1 Van Harinxmakanaal te Dronrijp

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/148Bureau- en booronderzoek n.a.v. oeverwerken Van Harinxmakanaal, locatie 1.

Archeologisch bureau- en booronderzoek aan de Wierewei 11 te Oudkerk, gemeente Tytsjersteradiel (FR)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Aanleiding tot het archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de bouwplannen voor de onderzochte locatie aan Wierewei 11 te Oudkerk. Uit het eerder uitgevoerde bureauonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied op een mogelijk terp ligt. De terp is op de verschillende kaarten op v...

Plangebied Techum nabij Leeuwarden

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van terplagen? Ter plaatse van de voormalige sloten en bebouwing is de bodem diep verstoord. Lokaal zijn in het plangebied terplagen aangetroffen.

Drie veenterpen langs de Ald Rien nabij Sneek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Terp 1 is een overslibde nederzetting/terp uit de IJzertijd – Romeinse tijd. De terp is aangelegd op hoogveen, en bestaat uit een organisch ophogingspakket (mest- en veenplaggen) en meer kleiige bewoningslagen. De terp is afgedekt door een natuurlijk kleipakket. De omvang van de terp kon n...

Rioolwaterpersleidingtracé Arum-Achlum

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische nederzettingen? In enkele boringen bevinden zich overslibde, goed geconserveerde terplagen. Vermoedelijk betreft het de rand van de dorpsterp van Achlum.

Rioleringswerkzaamheden in Berltsum

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een booronderzoek in het centrum van Berltsum.