Current search

Filters

Total results: 5,743

Ettemaweg 15 te Zeddam gemeente Montferland

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringenSynthegra bv heeft een archeologisch booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Ettemaweg 15 te Zeddam, gemeente Montferland, provincie Gelderland. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Zeddam en is circa 4.000 m2 groot. Op de locat...

Vorden Ruurloseweg 50 Inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport 05.177Het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd op Ruurloseweg 50 in Vorden. Het gebied kan worden ingedeeld in 3 zones: e...

Een aanvullend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Holleweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo (L)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Uit een door Econsultancy uitgevoerd bureau-onderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie op een een Maasterras uit het Laat-Glaciaal ligt. Dit terras is vanaf het Laat-Paleolithicum geschikt geweest voor bewoning. De locatie heeft een hoge archeologische trefkans. Door de ligging in de h...

Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Datum einde onderzoek:03-2009 Projectmedewerkers:drs. J.H.M. van Eijk & drs. F. Stevens Complextype(n):NX Datering:xxx Diversen:Groot, R.W. de, Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAA...

Verdiepingsslag FAMKE Terschelling

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Over de Friese Waddeneilanden is archeologisch weinig bekend. Daardoor is slechts een eenvoudig archeologisch verwachtingsmodel voorhanden. Het huidige verwachtingsmodel laat een weinig gedifferentieerd beeld zien. Tijdens dit onderzoek is onderzocht of dit beeld klopt en aan de hand van d...

Best, Plangebied Dijkstraten. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport V-10.0179De oorspronkelijk opbouw van het plangebied laat zich waarschijnlijk beschrijven als een esdek op verspoeld dekzand. Dit komt overeen met de archeologische verwachting, waarbij een overwegend agrarisch landgebruik vanaf de middeleeuwen naar voren was gekomen, waarbij...

Rotterdam, Plangebied A13/A16 Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport V-10.0122In opdracht van Witteveen en Bos heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied A13/A16 te Rotterdam. Aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande...

Gemeente Voorst. Plangebied Oude Binnenweg te Twello

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)BAAC rapport V-08.0217Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is aan het gehele plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend op het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen en of de Ro...

Zijveld 62 te Beneden-Leeuwen gemeente West Maas en Waal

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (karterende fase)Synthegra bv heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Zijveld 60 in Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal, provincie Gelderland. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgen...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Zeddamseweg 8 te Braamt gemeente Montferland

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Zeddamseweg 8 te Braamt in de gemeente Montferland. Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt de aanbeveling gedaan om een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit om uit...