Current search

Filters

Total results: 12

Archeologisch karterend booronderzoek Diekerweg 6 te Rekken gemeente Berkelland

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan Diekerweg 6 te Rekken in de gemeente Berkelland. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande uitbreiding van de boerderij met een nieuwe veestal en een melkschuur. Uit de resultaten van het inve...

Inrichting Sarsven en de Banen, gemeenten Nederweert en Leudal; archeologisch vooronderzoek: een verkennend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied Limburg heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een verkennend veldonderzoek uitgevoerd in het ruimere onderzoeksgebied Sarsven en de Banen in de gemeenten Nederweert en Leudal. Dit gebied zal de komende jaren grondig worden heringericht. Het verke...

Landinrichtingsgebied Baarle-Nassau, project Chaamse beken, gemeente Alphen-Chaam

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een verkennend en karterend veldonderzoekTwee deelgebieden. Uit het veldonderzoek blijkt dat deelgebied Strijbeekse heide waarschijnlijk is geëgaliseerd. Aanwijzingen hiervoor zijn de steilrand rondom en het ontbreken van intacte bodems. Uitzondering hierop vo...

Plangebied Peelstraat te Kronenberg, gemeente Horst aan de Maas Archeologisch vooronderzoek: een karterend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In plangebied Peelstraat te Kronenberg zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn voor de archeologische resten die op basis van het recent uitgevoerd bureau- en verkennend booronderzoek verwacht worden. Om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van archeologische resten i...

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/101. Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op de locatie Ploegschaar te Biddinghuizen.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Op basis van de bureaustudie werden in de top van het Pleistocene dekzand, dat door een deklaag is afgeschermd, archeologische waarden verwacht uit de periode Paleolithicum - Midden Neolithicum. Het veldonderzoek heeft aangetoond dat de top van het dekzand is verstoord, er geen podzolprofi...

Gemeente Eersel. Plangebied Meerheide III te Duizel. IVO (verkennende en karterende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport V-08.0287Als gevolg van een geplande uitbreiding van het industrieterrein Meerheide zal de bodem met eventuele aanwezige archeologische resten worden verstoord. Vanwege het feit dat het zuidelijke terrein mogelijk ontgrond is, zal daar een verkennend onderzoek worden uitgevoer...

Verkennend booronderzoek Sarsven en de Banen - perceel Wijen, gemeente Nederweert

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied Limburg (DLG) heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2013 een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd op het perceel van dhr. A. Wijen (perceel NDW00T 690) aan de Leveroysedijk te Nederweert. De aanleiding voor dit onderzo...

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/102. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Tilburgseweg 6 te Hilvarenbeek.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Op basis van de bureaustudie werden binnen het plangebied een plaggendek en archeologische waarden vanaf het laat-Paleolithiucm en met name de IJzertijd verwacht. Het terrein is echter bebouwd. Het vedlonderzoek heeft aangetoond dat de bodem binnen het plangebied, inclusief het plaggendek,...

Plangebied Philomenahoeve te Nederweert-Eind, gemeente Nederweert

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende/karterende fase)Het plangebied ligt op een dekzandrug, waar humuspodzolgronden voorkomen (veldpodzol¬gronden; grondwatertrap V/VI). Volgens historische kaarten lag het plangebied te midden van een groot...

Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid; de resultaten van 2010

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 2183e jaar onderzoek rond de vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid