Current search

Filters

Total results: 18

Een hofstede op De Boel in Nijmegen-Noord Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse en latere bewoning

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 29In verband met de toekomstige inrichting van woonwijk Goot Oosterhout in Nijmegen-Noord heeft Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen in 2007 een archeologisch onderzoek uitgevoerd op twee aaneensluitende huisplaatsen (voorhee...

RAAP-RAPPORT 2123

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP-RAPPORT 2123Proefsleuven onderzoek op 2 vindplaatsen te Velsen-Noord, gemeente Beverwijk. Op basis van vooronderzoek worden resten verwacht van huisplaatsen uit de NT. Indien VP1 behoudenswaardig is, dient vp1 in zijn geheel te worden onderzocht d.m.v. opgraving. In totaal zijn 2 pro...

Verbetering Weelkade en waterberging Waterpolder, gemeente Opmeer; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2010 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de verbetering van de Weelkade en extra waterberging in de Weelpolder, gemeente Opmeer. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het...

RAAPRAPPORT 1182

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch onderzoek (proefsleuven)RAAPRAPPORT 1182onderzoeksrapport

De Agrarii Milites van Beinum. Archeologisch onderzoek onder erve Tricht in Beinum (gem. Doesburg)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Doesburgse Archeologische Publicaties 6Archeologisch onderzoek onder erve Tricht in Beinum (gem. Doesburg)

Archeologie in de Betuweroute: Het erfgoed van Eigenblok. Nederzettingsterreinen uit de Bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Het gebied rond het plaatsje Rumpt was al in de Midden-Bronstijd (rond 1400 v. Chr.) bevolkt. Op hoger gelegen, zandige afzettingen woonden mensen en hun vee in grote boerderijen. Ronde de (wellicht gelijktijdige) boerderijen en de bijbehorende graanschuurtjes werd het erf met palenrijen b...

Opgraving aan de Domeynen te Sint Pancras, gemeente Langedijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

HOLLANDIA reeks 372Uit inventariserend veldonderzoek (CIS: 32814) is gebleken dat (delen van) het terrein behoudenswaardig zijn. De opdrachtgever (gemeente Langedijk) heeft gekozen voor behoud ex-situ van de archeologische waarden. De opgraving heeft sporen opgeleverd uit het laat-neolithi...

Archeologisch booronderzoek en bouwhistorische opname Koningspade 12­-13 te Hoogwoud, gemeente Opmeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Argo 13In mei 2011 zijn, in opdracht van Kwinfra Milieu B.V., door Archeologenbureau Argo een archeologisch booronderzoek en een beperkte bouwhistorische opname uitgevoerd op het plangebied aan de Koningspade 12-13 te Hoogwoud, gemeente Opmeer. De aanleiding tot het booronderzoek werd gevo...

RAAPRAPPORT 1332

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAPRAPPORT 1332In opdracht van de gemeente Sneek heeft RAAP een inventariserend veldonderzoek (waarderend onderzoek) uitgevoerd in verband met geplande stadsuitbreiding.In totaal zijn in het onderzoeksgebied tijdens het karterend en waarderend veldonderzoek 12 reeds bekende en 37 nieuwe v...

Grensmaaslocatie Nattenhoven

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de MaaswerkenGM 13 Nattenhoven ten oosten van de BergerwegGM 14 Nattenhoven ten westen van de BergerwegDe Grensmaaslocaties Bosscherveld, Maasband, Meers, Urmond, Nattenhoven, Grevenbicht, Vissersweert, Roostere...