Current search

Filters

Total results: 639

Een aanvullend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Holleweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo (L)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Uit een door Econsultancy uitgevoerd bureau-onderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie op een een Maasterras uit het Laat-Glaciaal ligt. Dit terras is vanaf het Laat-Paleolithicum geschikt geweest voor bewoning. De locatie heeft een hoge archeologische trefkans. Door de ligging in de h...

Middeleeuwse erven en nieuwetijdse bebouwing op plangebied De Borch. Een archeologische opgraving te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 207In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ARC bv archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Kerkplein te Varsseveld. Aanleiding tot dit onderzoek vormde de voorgenomen renovatie en uitbreiding van het pand De Borch. Uit bureau-onderzoek was gebleken dat de onder...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op een terrein tussen de Maasdijk en de Langelsestraat te Neerlangel, gemeente Oss (NB)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2009-87Uit het bureau-onderzoek komt naar voren dat de onderzoekslocatie ligt op oeverafzettingen van de meandergordels van Huisseling–Demen en waarschijnlijk ook de Maas. Door de ligging op de meandergordel van Huisseling–Demen heeft de onderzoekslocatie een hoge trefkans op...

Een archeologisch bureau-onderzoek ten behoeve van het project dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland, gemeente Ameland (F)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2009-160De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidkant van Ameland. De bodem bestaat uit kalkarme poldervaaggronden (klei), en geomorfologisch gezien ligt de dijk in een vlakte van getij-afzettingen en incidenteel op getij-kreekbeddingen, een hoge kustduin met bijbehorende v...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen bij het Brandemeer te Oldelamer, gemeente Weststellingwerf (Fr.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De onderzoekslocatie ligt in een veengebied waar in de ondergrond dekzanden voorkomen. De archeologische verwachting is, zoals uit het bureau-onderzoek is gebleken, tweeledig. Het paleo-dekzandlandschap heeft een middelhoge archeologische trefkans op archeologische resten uit de steentijde...

Een archeologisch bureau-onderzoek (BO) en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, aan de Loostraat te Loo, gemeente Duiven (Gld.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2007-72De onderzoekslocatie ligt in het rivierengebied, op de stroomgordel van Meinerswijk. De geul- en oeverafzettingen van deze stroomgordel worden waarschijnlijk afgedekt door de jonger oeverafzettingen van de stroomgordel van de Nederrijn/Oude Rijn-Pannerden. Op de stroom...

Een archeologische begeleiding langs het Dwarsdiep tussen Marum en Boerakker, gemeente Marum (Gr.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Onderzoek bedraagt het realiseren van nieuwe oevers langs het Dwarsdiep tussen Marum en Boerakker. Het uitgraven van deze oevers dient archeologisch begeleid te worden. Meerdere oevers langs het Dwarsdiep tussen Marum en Boerakker zijn in maart en april 2008 heringericht. De oevers, met ee...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Stationsstraat 21 te Valburg, gemeente Overbetuwe (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De onderzoekslocatie ligt op een rivierduin die wordt afgedekt door oeverafzettingen van de stroomgordel van Ressen. Het rivierduin helt af in noordoostelijke richting. De top van het duin ligt op 150 cm –mv. Op het rivierduin zijn bewoningssporen uit de Romeinse Tijd en later aangetroffen...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op een terrein aan de Bijmansstraat te Deest, gemeente Druten (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De onderzoeklocatie ligt op de geomorfologische eenheid rivieroeverwal, net buiten een crevasse die ten oosten van de onderzoekslocatie ligt. Ten noorden van de onderzoekslocatie is een dijkoverslagwiel aanwezig. Dit wiel is vanuit de literatuur gedateerd in het jaar 1784. De onderzoeksloc...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op een terrein aan de Daalseweg ongenummerd te Oud-Zuilen, gemeente Maarssen (U.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2008-123De onderzoekslocatie ligt op de meandergordel van de Vecht. Deze meandergordel is actief geweest van 2650 - 828 BP en heeft een hoge trefkans op intacte archeologische sporen. Pas rond 1000 n. Chr. kwam de Vecht in zijn huidige loop te liggen. In de Vroege Middeleeuwe...