Current search

Filters

Total results: 1,157

Middeleeuwse erven en nieuwetijdse bebouwing op plangebied De Borch. Een archeologische opgraving te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 207In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ARC bv archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Kerkplein te Varsseveld. Aanleiding tot dit onderzoek vormde de voorgenomen renovatie en uitbreiding van het pand De Borch. Uit bureau-onderzoek was gebleken dat de onder...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Giessenlanden Schelluinen (AAO 5)RAM 7Op verzoek van het Projectbureau Betuweroute van de Nederlandse Spoorwegen/ Railinfrabeheer (NS-RIB) heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in de gemeente Giessenlanden....

Breda Rat Verleghstraat naast 3

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenErfgoedrapport Breda 147In opdracht van de gemeente Breda heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda op 29 augustus tot en met 4 september 2013 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het ter...

Plangebied Bandertlaan te Echt. Gemeente Echt-Susteren

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)In opdracht van de gemeente Echt-Susteren heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 20, 21 en 22 juli 2010 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd ten oosten van de Bandertlaan te Echt (gemeente E...

Archeologische opgraving eerste fase Koningstraat, gemeente Middelburg

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Aan de Koningstraat zijn de huizen door verzakking van gebouwdelen onbewoonbaar verklaard en wachten op de sloop. In overeenstemming met het archeologiebeleid van de gemeente Middelburg is in een vroeg stadium van de planvorming hier een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd door de Wal...

Maastricht Klevarie-Sint Servaasbolwerk Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek in het kader van de bouw van het nieuwe zorgcentrum aan de Polvertorenstraat te MaastrichtEen proefsleuvenonderzoek en een archeologische begeleidingADC ArcheoProjecten heeft een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en een Archeologische Begeleiding conform protocol Opgrav...

Noordelijke uitbreiding hoogwatergeul Lomm gemeente Arcen en Velden archeologisch vooronderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het voornemen om de hoogwatergeul bij Lomm (gemeente Arcen en Velden) in noordelijke richting uit te breiden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kad...

Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwenHet terrein aan de Monsterseweg 29-37 kent een lange geschiedenis. Op een met bomen en struiken begroeid duin vestigden de eerste bewoners zich in de tweede helft van het eerste millennium voor Chr. en richtten daar hun huisplaats in....

Compressorstation Wijngaarden; gemeente Graafstroom

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische bege-leiding (protocol opgraven), proefsleuvenonderzoek en aanvullend booronderzoek.Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat er geen sprake is van een archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd. De Romeinse vindplaats lijkt naar het...

Limmen Hooghuizen 2011

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zicht op Hooghuizen. Een inventariserend archeologisch onderzoek naar een begraven hofstede in LimmenDiachron notitie 113Eén van de hoofddoelen was te controleren in hoeverre de verwachtingen van het grondradaronderzoek door Saricon aansloten bij de resultaten van het archeologisch proefsl...