Current search

Filters

Total results: 1,317

Houten Vleugel 14

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Houten, vindplaats VleuGel 14. Archeologisch onderzoek in het traject Vleuten GeldermalsenNaar aanleiding van de plannen van Pro-Rail om de spoorbaan tussen Vleuten en Geldermalsen te verbreden is in 2000 een Standaard Archeologische Inventarisatie (sai) uitgevoerd door de Rijksdienst voor...

Archeologische begeleiding in het trace van de betuweroute

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tracetraject Verlegde Haven Spoorlijn (VHS)Tracetraject Kort Sluit Route (KSR)Tracetraject BR1/02Tracetraject BR2/01Tracetraject BR2/02Tracetraject BR3/01Tracetraject BR3/02Tracetraject BR3/02bTracetraject BR3/03-4/01 en Gasleidingen W16, W19 en W22Tracetraject BR4/02Tracetraject BR5/01Tra...

Noordelijke uitbreiding hoogwatergeul Lomm gemeente Arcen en Velden archeologisch vooronderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het voornemen om de hoogwatergeul bij Lomm (gemeente Arcen en Velden) in noordelijke richting uit te breiden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kad...

Compressorstation Wijngaarden; gemeente Graafstroom

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische bege-leiding (protocol opgraven), proefsleuvenonderzoek en aanvullend booronderzoek.Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat er geen sprake is van een archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd. De Romeinse vindplaats lijkt naar het...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek op terrein 9 te Houten-Loerik, gemeente Houten (U.).

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 69In opdracht van Rotij Projecten BV is van 22 juli tot 8 augustus 2002 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in Houten-Loerik.Het plangebied staat archeologisch bekend als CMA terrein 39A-009, kortweg terrein 9. De verwachting is dat zich hier sporen bevinden uit de periode...

Haagse Archeologische Rapportage 1406

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek-boringenHaagse Archeologische Rapportage 1406In opdracht van ING Real Estate Development is door de afdeling Archeologie een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd op het terrein met de naam “Groeneveld”. Het terrein ligt ten zuidoosten van het krui...

Plangebied Trade Parc Westland Mars, gemeente Westland

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven en waarderend booronderzoek)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2008 een inventariserend onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreiding van het bedrijvente...

Een archeologisch bureau-onderzoek (BO) en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, aan de Loostraat te Loo, gemeente Duiven (Gld.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2007-72De onderzoekslocatie ligt in het rivierengebied, op de stroomgordel van Meinerswijk. De geul- en oeverafzettingen van deze stroomgordel worden waarschijnlijk afgedekt door de jonger oeverafzettingen van de stroomgordel van de Nederrijn/Oude Rijn-Pannerden. Op de stroom...

Masterplangebied Internationale zone, deelgebied Johan de Wittlaan e.o. Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waardenRapport 0930Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het plangebied zich in een belangrijke archeologische zone van Den Haag bevindt. Bovendien liggen de archeologisch relevante niveaus hier over het algemeen op een behoorlijke diepte onder maaiveld wa...

Een vindplaats uit de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse Tijd aan de Schalkwijkse weg te Houten, terrein 14, Provincie Utrecht.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 48Dit onderzoek vond plaatst in verband met de aanleg van een vinex locatie aan de Schalwijkseweg te Houten, provincie Utrecht. Van het terrein waren verschillende vondstmeldingen bekend. Het omringende gebied heeft de status wettelijk beschermd monument. Eerdere onderzoeke...